Homeข่าวสดทันเวลาสมชัย ปูดส่งออก หน้ากากอนามัย ธ.ค.62-ก.พ.63 มากถึง 494.8 ตัน

สมชัย ปูดส่งออก หน้ากากอนามัย ธ.ค.62-ก.พ.63 มากถึง 494.8 ตัน

วันที่ 26 มี.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต.และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยอาศัย พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นกรณีที่รัฐบาลเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เป็นสถานการณ์ที่ทำให้ประเทศอยู่ในภาวะคับขัน และมอบอำนาจให้แก่นายกรัฐมนตรีในการดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากกรณีที่ประชาชนทั้งประเทศ ยังไม่สามารถหาซื้อหรือได้มาซึ่งหน้ากากอนามัยราคาถูก และมีคุณภาพอย่างแท้จริง ซึ่งสะท้อนถึงกลไกการดำเนินของภาครัฐที่มีจุดอ่อน ช่องว่าง หรือขาดประสิทธิภาพในการกำกับดูแล ยิ่งเมื่อดูถึงสถิติการส่งออกหน้ากากอนามัย ที่กรมศุลกากร เผยแพร่ ว่า มีหน้ากากอนามัยที่ส่งออกในรอบ 3 เดือน (ธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563) เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 28.9 ตัน และ หน้ากากอนามัยประเภทอื่น 465.9 ตัน รวมแล้วถึง 494.8 ตัน หรือหากเทียบเคียงเป็นจำนวน อาจใกล้เคียง จำนวน 200 ล้านชิ้น ในภาวะที่ประชาชนต้องการการป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของโรคร้าย การมีหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลพึงดำเนินการเป็นการเร่งด่วน

“ผมจึงใคร่ขอเสนอให้ ฯพณฯ ดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 (6) และ (9) ของ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้ 1.สั่งให้ห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยทุกประเภทออกนอกราชอาณาจักร โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ อีก (เดิมยกเว้น การอนุญาตจาก อธิบดีกรมการค้าภายใน) 2.สั่งให้โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยทุกประเภท ทุกโรงในประเทศ เปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้ในทางการแพทย์และเพื่อแจกจ่ายประชาชน และระดมการผลิตแบบ 24 ชั่วโมง 3.สั่งให้มีการสนับสนุนวัตถุดิบที่เพียงพอ และลดต้นทุนในการนำเข้า โดยอาจลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบเหลือ 0% หรืออาจมีการโยกโอนงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสนับสนุนโรงงานในการผลิตหน้ากากอนามัย 4.หลังจากที่มีหน้ากากอนามัยจำนวนเพียงพอต่อบุคลากรทางการแพทย์ สมควรให้มีการแจกจ่ายโดยจัดส่งหน้ากากอนามัยถึงบ้านให้แก่ประชาชน อย่างน้อยครัวเรือนละ 4 ชิ้น (ใช้งบประมาณสนับสนุนของทางราชการ) โดยสั่งการให้บริษัทไปรษณีย์ไทยเป็นผู้ดำเนินการ ประชาชนจะได้หน้ากากเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา” นายสมชัย ระบุ